قیصر به عنوان مدیر اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور منصوب شد

آبان 12, 1399

دکتر جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مهندس قیصر را به سمت “مدیر اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور” منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛  به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه اخذ عوارض خودرویی در شهرداری‌های سراسر کشور و در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک با هدف فراهم نمودن زیرساخت‌های مناسب در جهت یکسان سازی و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های سراسر کشور؛ راه‌اندازی سامانه متمرکز و یکپارچه وصول عوارض خودرویی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و بدین منظور از سوی دکتر جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهندس قیصر مدیرعامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور به عنوان “مدیر اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی” منصوب و مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت “سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) سالیانه خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور” به این اتحادیه تفویض گردیده است