مینی بوس

مینی بوس

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مینی بوس

  1. آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  2. آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس (شماره ۸۹۳۷۰/ت ۳۲۶۸۰ک مورخ ۸۷/۰۶/۰۳)
  3. دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات وزیران (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۸۱۲۷/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۸/۰۵/۱۴)
  4. ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۲۱۹۳۰/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۸/۱۱)
  5. دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری ‌از خطوط حمل ونقل همگانی شهر و حومه به بخش غیر دولتی در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۴۰۴۴/۱/۳/س مورخ ۸۲/۰۸/۱۳)
  6. قرار داد واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه به بخش خصوصی
  7. دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی‌بوس توسط وزارت کشور به بخش غیر دولتی (شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸۵/۰۹/۰۸)
  8. ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها
  9. آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۸۸/۳/۲۰)
  10. بند ۱ برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران