وانت بار

  1. آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  2. قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب ۶۷/۰۱/۲۳)
  3. آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه و اصلاحیه آن (شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک مورخ ۸۸/۰۳/۲۰)
  4. دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۰۶/۱۳)
  5. دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۷۹۶۳۱/۳ مورخ ۹۰/۰۵/۲۵)
  6. شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغیه شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ وزارت کشور (شماره ۱۴۱۰۰۵/۱/۳مورخ ۹۱/۱۱/۰۹)
  7. آیین‌نامه ‌اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (شماره ۴۴۰۵۵/ت۲۷۴۵۷ه مورخ ۸۲/۰۸/۰۷)
  8. ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها
  9. آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۸۸/۳/۲۰)
  10. بند ۱ برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران