اتوبوس

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اتوبوس

  1. آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  2. آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس (شماره ۸۹۳۷۰/ت ۳۲۶۸۰ک مورخ ۸۷/۰۶/۰۳)
  3. دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات وزیران (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۸۱۲۷/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۸/۰۵/۱۴)
  4. ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۲۱۹۳۰/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۸/۱۱)
  5. دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری ‌از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی (شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸۵/۰۹/۰۸)
  6. قرارداد واگذاری بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی به بخش غیر دولتی
  7. دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس از وزارت کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره‌برداری ‌آن (شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸۵/۰۹/۰۸)
  8. ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها
  9. آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۸۸/۳/۲۰)
  10. بند ۱ برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران